Kamu Kalite Sempozyumu

18 Nisan 2019
Kamu Kalite Sempozyumu

Teknolojide yaşanan son gelişmelerle beraber içine girmiş bulunduğumuz dijital çağ, hayatın her alanında olduğu gibi kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında da önemli dönüşümleri beraberinde getiriyor. Bu yılki sempozyumda Türkiye kamu yönetiminin hem dijitalleşme kapasitesinin hem de idari kapasitesinin ele alındığı oturumlarla kamu çalışanlarını buluşturuyoruz.

ÖZET SONUÇ YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

Teknolojide yaşanan son gelişmelerle beraber içine girmiş bulunduğumuz dijital çağ, hayatın her alanında olduğu gibi kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında da önemli dönüşümleri beraberinde getiriyor. Kamu sektöründe hizmet sunumu, teknolojinin yardımıyla daha verimli bir şekilde yapılırken, vatandaşların kamusal hizmete erişimi arttıkça devletten beklentileri de çoğalarak çeşitleniyor. 

Türkiye kamu yönetimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte büyük bir yapısal değişim ve dönüşümün içinden geçiyor. Kurumlar yeniden yapılanır, görev ve yetki alanları tanımlanırken kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği gün geçtikçe önem kazanıyor. Peki, yeni dönemde ekonomi yönetimi, kurumsallaşma, mevzuatla ilgili altyapı çalışmaları ve hizmet kalitesi anlamında bizleri neler bekliyor? Dönüşüm sürecinde mevcut kurumlar yeni sistemin inşasına ne ölçüde katkı sundular? Önümüzdeki süreçte dijital devlet hizmetleri, vatandaş odaklı bir bakış açısıyla nasıl kurgulanacak? Vatandaş nezdinde çoğalan ve çeşitlenen talepler Türkiye kamu idaresi tarafından nasıl yönetilecek?

Sempozyumda, Türkiye kamu yönetiminin hem dijitalleşme kapasitesinin hem de idari kapasitesinin ele alındığı oturumlarda tüm bu sorulara konunun uzmanı konuşmacılarla cevap arayacağız.

PROGRAM

08.30-09.30 Kayıt, Kahvaltı ve Etkileşim

09.30-10.00

Açılış Konuşmaları

Nazmi KARYAĞDI, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer Ankara Şubesi

Görgün ÖZDEMİR, Yönetim Kurulu Başkanı, KalDer

Ömer Abdullah KARAGÖZOĞLU, Başkan, BTK

10.00-10.30 

Giriş Konuşması

Hikmet ULUĞBAY - Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı 

Bir devletin yönetim şekli tek başına kamu hizmetlerinin kaliteli olacağının garantisi değildir. Kamu hizmetlerinin kaliteli olmasını sağlayan hususlar, hizmetlerin topluma sunulması öncesindeki çalışmaların ne denli özgür bir düşünce ve tartışma ortamı içinde yapıldığı, sunulacak hizmetin seçeneklerinin bu çalışmalar sırasında değerlendirmeye alınıp alınmadığı ile yakından ilgilidir. (Sunum için tıklayınız / Bildiri metni için tıklayınız)

10.30-10.50 Çay Kahve Arası

10.50-11.30

Yeni Dönemde Ekonomi Yönetimi

Prof. Dr. Hakkı Hakan YILMAZ, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle, ekonomi yönetimi ve bunun tamamlayıcısı olan mali yönetim sürecinde kurumsal olarak önemli bir değişim süreci başlamıştır. Bakanlar Kurulunun siyasi niteliğinin değişmesiyle birlikte süreçteki temel aktör Cumhurbaşkanlığı olmuştur. (Sunum için tıklayınız)

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR, Öğretim Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Türkiye’nin son 10 yılında Anayasa değişikliği ile başlayan “yönetim” etkinliği konusu sonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine gelmiştir. Bütçeler de yönetimlerin program ve hedeflerini gerçekleştirmede mali yönetim aracı” olma işlevini üstlenecektir. 2019 yılı itibariyle uygulanmaya başlanan bütçe sürecindeki gelişmeler bu sunumda ele alınacaktır. (Sunum için tıklayınız)

11.30-.11.50

Yeni Dönemde Hukuksal Alan

Doç. Dr. Cenker GÖKER, Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi 

Anayasa’nın pek çok maddesindeki değişikliklerle daha önce Bakanlar Kurulu’nca kullanılacağı belirtilenler ve başkaca yetkiler artık Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen 104’üncü madde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin kapsamını da belirlediğinden dikkatle incelenmelidir. (Sunum için tıklayınız)

11.50-13.20 Öğle Yemeği

13.20-13.40

Yargıda Hedef-Süre Uygulaması

Ertuğrul ÇEKİN, Strateji Geliştirme Başkanı, Adalet Bakanlığı 

CEPEJ tarafından 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere SATURN Merkezi adı altında bir çalışma başlatılmıştır.SATURN Merkezinin amacı, zaman yönetimi konusunda bilgi toplamak ve makul süre içerisinde adil yargılanma hakkını ihlal etmelerinin önüne geçecek politikaların uygulanmasını sağlamaktır.

Ülkemizde hedef süre belirlenmesi çalışmalarına, ilk olarak 2013 yılında bu kapsamda ülkemize yönelik bir model geliştirmek amacıyla başlanmıştır. (Detaylı bilgi için tıklayınız)

13.40-14.00

“Artık Görevi Yapmak Yetmiyor”

Gökhan ERGUN, YK Üyesi ve Genel Müdür, Bimser Çözüm 

Dönüşüme / değişime adaptasyonun önemi gitgide artıyor. ‘Adapte olmayan ayakta kalamaz’ kuralı her geçen gün daha da sert bir havaya bürünüyor çünkü değişim hızlandı. Her gerektiğinde, değişime / dönüşüme adapte olabilmek için yeni sistem çalışmalarına girmekten ziyade, yeni düzene hemen uyum sağlayacak esnek ve akıllı sistemlere sahip olmak zorundayız.

Ve operasyonel sistemler artık tek başlarına bu amaca hizmet edemiyorlar. Verimlilik sistemleri kurmak ve bunlara süreklilik kazandırmak zorundayız. (Sunum için tıklayınız)

14.00-14.40

Kamu Kurumlarında Dijitalleşme: İyi Uygulama Örnekleri

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Vizyonunda Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi

Arif YILDIRIM, Eski Genel Müdür Yardımcısı, Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 

Kamu mali yönetim sistemimizin elektronik ortamda ve uçtan uca bütünleşik iş süreçlerine sahip olması amacı ile 2017/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında bir taraftan uzun vadeli hedefler belirlenirken diğer taraftan da devlet muhasebesi bilişim sisteminin yenilenmesi çalışmaları yürütülmüştür. (Sunum için tıklayınız)

e-Devlet Kapısı

e-Devlet Kapısının kuruluşundan itibaren gelişen hizmet çeşitliliği, kullanım sayıları ve kullanılan teknolojilerde yaşanan değişimler ile e-Devlet Kapısında gelinen son durum hakkında bilgi verilecektir.

Ahmet YAPICI, E-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörü, TÜRKSAT 

14.40-15.00 Çay Kahve Arası

15.00-15.30

Yükseköğretimde Kalite ve Kurumsallaşma

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhittin ACAR, Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi 

Dr. Tuba CANVAR KAHVECİ, Öğretim Üyesi, Sakarya Üniversitesi 

15.30-15.50

EFQM Mükemmellik Modeli ve Kurumsallaşma

Dr. Suat AKGÜL, Enstitü Müdür Yardımcısı, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

TGSKMAE’de 2014 yılında uygulanmakta olan kalite sistemlerini bütünleşik olarak yönetmek amacıyla Toplam Kalite anlayışına geçilmiş ve rol model olarak EFQM Mükemmellik Modeli benimsenmiştir. Böylece Enstitünün faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapının oluşturulması, müşterilerine yüksek nitelikte hizmet sunarak uluslararası düzeyde kabul gören bir enstitü olması hedeflenmiştir. (Sunum için tıklayınız)

 

Kamuda Kaliteli Karar Alma Süreçlerine Özel Sektör Katılımı

Çalıştayın ilk bölümünde kamu iletişimi ve kurumsal ilişkiler yönetimiyle ilgili kuramsal ve tarihsel bir çerçeve sunularak kurumların neden bu yaklaşımlara ihtiyaç duydukları ele alınacak ve AB, ABD ve Türkiye modelleri örneklendirilecektir. İkinci bölümde ise özel sektör ve iş dünyası temsil örgütlerinden vaka analizleri üzerinde durularak şirketler deneyimlerinden bahsedilecektir. 

Çalıştay Yöneticileri: Yasemin ERKUT, KİYED YK Başkanı

                                        Dilek EMİL, KİYED YK Üyesi

                                        Eray AKDAĞ, KİYED YK Üyesi

Tarih: 17 Nisan 2019

Saat: 14.00-15.30

Yer: Ankara Sanayi Odası, Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere Ankara

Bu çalıştay   

                            

iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir.

İletişim ve Kayıt:

ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

Kamu Kalite Sempozyumu’na Sponsor Olarak Neden Destek Vermelisiniz?

 • Son 10 yılda yaklaşık 4000 kişinin katıldığı Kamu Kalite Sempozyumu bürokratlar, siyasiler ve kamu çalışanları tarafından takip edilmiştir. Sempozyum, ülkemizde kamu sektöründe yönetim kalitesinin geliştirilmesi amacıyla yapılan en büyük etkinlik olma özelliğine sahiptir.
 • Kamu Kalite Sempozyumu’nu destekleyerek ülkemizde eğitim, sağlık ve kamu hizmetleri başta olmak üzere her türlü alanda yaşam kalitesini arttırmak için 25 yılı aşkın süredir büyük gayretlerle çaba harcayan bir sivil toplum örgütünü desteklemiş olacaksınız.

Sponsorluk dosyası için tıklayınız

                         Oturum Sponsoru                                                Destek Sponsorları

                                                                           

 

Kamu Kalite Sempozyumu Stant Alanında Neden Yer Almalısınız?

Duyuru Gücü

 • Her yıl etkinliklerde yüzlerce sektör yöneticisini bir araya getiren KalDer’in 2000’den fazla üyesi ve sürekli güncellenen 12.000 kişilik bir veri tabanı bulunmaktadır.
 • KalDer veri tabanına, stant açan firmaların logolarının da bulunduğu e-bültenler, etkinlik tarihine kadar haftalık olarak iletilecektir.
 • Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey bürokratlar ve çalışanlardan oluşan geniş bir katılım olmaktadır.
 • Faaliyetlerin ve yayınların sergilenebilmesi için kaliteli bir platform sağlamaktadır.

Sektörle İlişkiler

 • Müşterileriniz ve potansiyel müşterileriniz ile birebir görüşme imkanı sağlanmaktadır.
 • Sektörden kişileri bir araya getirme açısından başarılı bir organizasyon sağlanmaktadır.
 • Kamuda etkin firmalarla ve kuruluşlarla birlikte yer alarak marka bilinirliğini arttırmak için öncü bir platform oluşturulmaktadır.

Şartlar ve Bedeller

 • Katılım stant alanı ile sınırlı olacağından katılım talepleri başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
 • Stant görevlisi iki kişinin öğle yemeği ve çay kahve ikramları ile sempozyuma katılması serbesttir.
 • Stant alanı için m2 bedeli 200,00 TL’dir. En az 6 m2 alan kiralanabilir. Bedele KDV dahildir.

Stant Dosyası için tıklayınız

STANT AÇAN FİRMALAR
                                                                                                          

 

İletişim ve Kayıt:

SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

Mecit Odlukaya, Proje ve Gelişim Sorumlusu

Tel: 0312 447 48 68 - 18

E-Posta: mecit.odlukaya@kalder.org