6 Sigma ve Yalın

Altı Sigma Nedir?

Altı Sigma, kuruluşlarının iş süreçlerinin kapasitesini artırmak için araçlar sağlayan bir yöntemdir. Kurum performansındaki artış ve süreç farklılıklarındaki düşüş; hataların azalmasına, kazançların, çalışan motivasyonunun ve ürün/hizmetlerin kalitesinin artmasına yol açar. Altı Sigma kalitesi, bir sürecin iyi kontrol edildiğini göstermek için genellikle kullanılan bir terimdir.

Altı Sigma için farklı tanımlar mevcuttur, ancak hepsinin ortak özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Kuruluşun gerçek sonuçlarına doğrudan etkisi olan iyi tanımlanmış projelere atanan ekipler tarafından kullanılır.
  • Her seviye için "istatistiksel düşünme" konusunda eğitim verilir ayrıca ileri istatistik ve proje yönetimi konusunda kapsamlı eğitimler alan ve diğerlerine eğitim verebilecek düzeye gelen kilit kişiler mevcuttur. Bu kişiler “Kara Kuşaklar” olarak adlandırılır.
  • Problem çözme konusunda DMAIC (TÖAİK) yaklaşımına vurgu yapılır: Tanımlayın, Ölçün, Analiz edin, İyileştirin ve Kontrol edin.
  • Bu yaklaşımları bir iş stratejisi olarak destekleyen bir yönetim ortamı olması gerekir

Altı Sigma Tanımında Farklı Görüşler

Felsefi Görüş: Felsefi bakış açısı, tüm işlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrol edilebilmesi için süreçler olarak görür. Prosesler girdi (x) gerektirir ve çıktı üretir (y). Girdileri kontrol ederseniz, çıktıları kontrol etmiş olursunuz. Bu genellikle y = f (x) olarak ifade edilir.

Araç Seti Görüşü: Altı Sigma uzmanı süreç iyileştirme için nitel ve nicel teknikleri kullanır. Bu araçlar; istatistiksel süreç kontrolü (İPK), kontrol çizelgeleri, hata türleri ve etki analizi ve süreç haritalamayı içerir. Altı Sigma uzmanları, hangi araçların bir set olarak kullanılması gerektiği konusunda hem fikir değillerdir.  

Yöntem Görüşü: Altı Sigma'nın bu görüşü, DMAIC olarak bilinen temel ve titiz yaklaşımı kabul eder. DMAIC, bir Altı Sigma uygulayıcısının, sorunun tanımlanması ve uzun soluklu çözümlerin uygulanmasıyla sona erdirilmesinden sonra takip etmesi gereken adımları tanımlamaktadır. DMAIC, kullanımda olan tek Altı Sigma metodolojisi olmasa da kesinlikle en yaygın kabul gören ve kabul edilenidir.

Ölçübilim Görüşü: Basit olarak, Altı Sigma kalite performansı demek milyon başına 3.4 adet kusur anlamına gelir (ortalamada 1,5 sigma kaymasını hesaba katar).

Yalın Altı Sigma Nedir?

Yalın 6 Sigma; iş süreçlerindeki hata oranını sıfırlamayı, verimliliği artırmayı, iş süreçlerinde iyileştirme sağlamağı ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkartmayı hedefleyen bir metodolojidir. Yalın 6 Yalın 6 Sigma; değişkenlik, israf ve döngü sürelerini azaltarak müşteri memnuniyetine ve alt sonuçlarına yön verirken, iş standardizasyonu ve akış haritaları kullanımını teşvik ederek rekabet avantajı yaratır. Sapma ve israf her yerde her zaman vardır ve tüm çalışanlar iyileştirme faaliyetlerinde görev almalıdır.

6 Sigma ve yalın arasındaki sınır bulanıktır. Süreç iyileştirme, her iki yaklaşımda da olumlu sonuçlara ulaşmayı gerekli kıldığından, “Yalın Altı Sigma” gibi terimleri daha sık görmekteyiz.

Altı Sigma, süreç değişimini azaltmaya ve süreç kontrolünü geliştirmeye odaklanırken, yalın; israf (katma değerli olmayan) azaltmaya ve iş standardizasyonunu-akışını teşvik etmektedir. Altı Sigma uygulayıcısı her ikisinde de iyi birer usta olmalıdır.

 

Yalın ve Altı Sigma Entegrasyonu

Yalın ve Altı Sigma, müşteriye mümkün olan en iyi kalite, maliyet, teslimat ve çeviklikle hizmet etmek gibi ortak amaçlara sahiptirler. Görüldüğü gibi amaçlarda çok fazla örtüşen konu vardır ve iki teknik de hangi yöntemin kime ait olduğu konusunda kararsızdır.

İki yaklaşım, kurumun ortak amaçlarına biraz farklı açılardan yaklaşmaktadır.

  • Yalın; israf azaltmaya odaklanırken, Altı Sigma sapmaların azaltımını vurgular.
  • Yalın, hedeflerini kaizen, işyeri organizasyonu ve görsel kontroller gibi daha az teknik araçları kullanarak gerçekleştirirken, Altı Sigma; istatistiksel veri analizi, deney tasarımı ve hipotez testleri kullanma eğilimindedir.

Uygulamalarda başarılı olan kullanıcılar yalın yaklaşımla başlamış, işyerini mümkün olduğu kadar verimli ve etkili hale getirmiş, israfı azaltmış ve e iş hacmini geliştirmek için değer akış haritaları kullanmışlardır. Süreç problemleri devam ettiğinde, daha karmaşık Altı Sigma istatistiksel araçları uygulanabilir. İki sistemin ortak özelliği ise güçlü bir yönetim desteğine ihtiyaç duymalarıdır.

Bazı organizasyonlarda, her disiplinden farklı alanlarda uzmanlar bir araya gelerek yalın bir Altı Sigma problem çözme takımı oluşturmakta ve bu iki yaklaşımını birleştiren yeni bir yapı ile sorunlara cevap verebilmektedir. Bu ekibin görev gücü, eldeki probleme bağlı olarak oluşturulur ve yeniden şekillendirilir.

Çeviren: Senem Güner, Genel Sekreter, KalDer Ankara Şubesi

Kaynak: (ASQ Web Sitesi) http://asq.org/learn-about-quality/six-sigma/overview/overview.html