İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri

KalDer, ülkemizin tüm sektör ve kuruluşlarında mükemmellik kültürünün yaygınlaştırılması misyonu çerçevesinde, yerel ve ulusal düzeyde, kamu hizmeti sunumunda yenilikçiliği, yaratıcılığı ve verimliliği teşvik etmek amacıyla kamu sektöründeki iyi uygulamaların tanındığı-ödüllendirildiği bir Tanıma Programını hayata geçirmek üzere 2020 yılı başında bir Çalışma Grubu kurmuştur. Çalışma Grubu “İlham Veren Kamu Yönetimi” modeli olarak adlandırılan bu Ödül Programını oluşturmuştur.

Ödüle başvuran projelerden temel beklentiler;

  • Yenilikçi (inovatif) olması, kendi paydaşlarına olduğu kadar diğer kurum ve kuruluşlara da ilham vermesi,
  • Proje yönetimi yöntem ve araçlarının uygulanması, tüm aşamalarda ilgili paydaşların etkileşim ve katılımına açık yönetişim yaklaşımının benimsenmiş olması,
  • Proje gerçekleştirilirken kamu kaynaklarının verimli kullanılmış olması,
  • Sunulan ürün veya hizmetlerin hedef kitle beklentilerini karşılaması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile anlamlı ilişkisinin kurulmuş olmasıdır.

Ödül;

  • Kamu kurumlarının inovatif/yenilikçi projelerini diğer kurumlarla paylaşma ve onlara ilham verme olanağı sağlar.
  • İnovatif/yenilikçi uygulamaları teşvik ederek, yaygınlaştırılmasına yardımcı olur.
  • Çalışanların iş tatmininin artmasını sağlayarak üretkenliği yükseltir.
  • Elde edilmiş başarıların takdiri anlamını taşır.
  • Kurumun toplum içindeki saygınlığının artmasını sağlar.

 

2022 Yılı Ödül Süreci Adımları

Önemli Tarihler

Değerlendirici Başvurusu için Son Tarih

27 Ekim 2021

Ödül Başvuruları ve Rapor Teslimi için Son Tarih

12 Kasım 2021

Değerlendiriciler tarafından masa başı/birinci değerlendirmelerin tamamlanması sonrası, KalDer'e konsolide olarak iletilmesi

27 Aralık 2021

Birinci/Masa Başı Değerlendirme Sonucu Sunuma Hak Kazanan Proje Sahiplerine Bilgi Verilmesi 

3-7 Ocak 2022

Online Proje Sunumlarının Gerçekleşmesi (ikinci değerlendirme)

10 Ocak-4 Şubat 2022

Son Değerlendirmelerin (sunum değerlendirmelerinin) ve Değerlendirme Raporlarının KalDer’e İletilmesi

18 Şubat 2022

Jüri Toplantısı

22 Mart 2022

Kamu Kalite Sempozyumu ve Ödül Töreni

24 Mart 2022

Ödül Bilgilendirme Kitapçığını okumak için tıklayınız

Ödül Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Ödül sürecinde gönüllü değerlendirici olabilirsiniz. Başvuru formu için tıklayınız.

 

İletişim

Begüm ERTUĞ, Proje ve Gelişim Yöneticisi, Ödül Sekreteri

0312 447 48 68-15

begum.cetintarakci@kalder.org